NHNN Chi nhánh tỉnh Tây Ninh họp giao ban với các Quỹ Tín dụng nhân dân Tây Ninh Quý I năm 2022

     Ngày 18/4/2022, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Tây Ninh tổ chức cuộc họp giao ban quý I năm 2022 với các Qũy tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn để đánh giá kết quả hoạt động quý I/2022 và triển khai nhiệm vụ, định hướng hoạt động quý II/2022. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc, lãnh đạo và công chức Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN Chi nhánh tỉnh Tây Ninh; Giám đốc Ngân hàng Ngân hàng Hợp tác xã Chi nhánh Tây Ninh, đại diện Lãnh đạo Bảo hiểm tiền gửi Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch HĐQT/Giám đốc 18 QTDND trên địa bàn.

     Theo báo cáo của NHNN chi nhánh tỉnh Tây Ninh, trong quý, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng dịch bệnh covid-19 nhưng hoạt động các QTDND tiếp tục phát triển ổn định, an toàn, chấp hành tốt quy định pháp luật, quy mô hoạt động có tăng trưởng nhẹ… Một số chỉ tiêu hoạt động đến 31/3/2022: Tổng số thành viên tham gia góp vốn của QTDND 25.483 thành viên, tăng 375 thành viên (1,5%) so đầu năm; tổng nguồn vốn hoạt động đạt 2.605 tỷđ, tăng 0,8% so đầu năm (vốn điều lệ 106 tỷđ, tăng 0,9% so đầu năm; vốn huy động tiền gửi 2.257 tỷđ, tăng 1,6% so đầu năm; vốn vay NH HTX 44 tỷđ); tổng dư nợ cho vay 1.979 tỷđ, giảm 0,2% so đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,49%/tổng dư nợ, tăng nhẹ so tỷ lệ 0,48% đầu năm. Đến cuối quý có 17/18 Quỹ có chênh lệch thu nhập trừ chi phí dương; các QTDND tuân thủ nghiêm túc các tỷ lệ an toàn và các tỷ lệ trong hoạt động theo quy định của NHNN Việt Nam; tiếp tục thực hiện đúng nội dung, tiến độ Phương án xử lý theo quy định Thông tư 21/2019/TT-NHNN.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của QTDND trên địa bàn thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế, NHNN Chi nhánh tỉnh đã lưu ý, nhắc nhở và đề nghị có giải pháp khắc phục.

      Qua báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Tây Ninh phát biểu kết luận đánh giá khái quát tình hình hoạt động của hệ thống Ngân hàng Tây Ninh và hệ thống QTDND trên địa bàn trong quý I/2022 và chỉ đạo các QTDND triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2022 như sau:

  1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của NHNN Việt Nam, nhất là Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 13/01/2022 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng năm 2022; Chỉ thị 02/CT-NHNN ngày 13/01/2022 về đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng; Chỉ thị 06/CT-NHNN ngày 02/10/2018 về việc chấn chỉnh tăng cường phòng chống ngăn ngừa vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động trong hệ thống QTDND; Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND…
  2. Tích cực chăm sóc, phát triển thành viên; mở rộng, tăng trưởng tín dụng, đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh; kiểm soát các khoản cấp tín dụng lĩnh vực rủi ro, nhất là cho mục đích đầu cơ kinh doanh, bất động sản. Thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ thành viên vay vốn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh covid-19 và chương trình tín dụng phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết 11 của Chính phủ; rà soát, điều chỉnh khung lãi suất huy động, lãi suất cho vay phù hợp mặt bằng lãi suất trên địa bàn và tình hình hoạt động của từng QTDND, đảm bảo mục tiêu hỗ trợ thành viên; chấp hành nghiêm túc các quy định trần lãi suất cho vay đối với một số ngành lĩnh vực ưu tiên theo quy định.
  3. Quan tâm nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát nợ xấu mới phát sinh và có giải pháp hiệu quả để xử lý nợ xấu, nhất là các Quỹ có nợ xấu tăng và tỷ lệ nợ xấu cao. Chấp hành đúng các quy định về cho vay, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro; nâng cao chất lượng thẩm định, xét duyệt cho vay và kiểm tra giám sau cho vay.

         Triển khai thực hiện Phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2015 khi có chỉ đạo của NHNN Việt Nam.

  1. Phối hợp với đơn vị cung cấp hoàn thành việc nâng cấp, hoàn chỉnh phần mềm hoạt động theo hướng dẫn của NHNN Việt Nam; tích cực tham gia thực hiện dịch vụ chuyển tiền điện tử CF-eBank của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam nhằm cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử đến thành viên và người dân. Bố trí kinh phí, trang bị các máy móc, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp để thực hiện tốt việc chuyển đổi số và đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật hệ thống.
  2. Rà soát sửa đổi, bổ sung các Quy chế hoạt động, các quy trình nghiệp vụ theo đúng quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động, nhất là các Quỹ vửa tổ chức đại hội nhiệm kỳ. Phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành đảm bảo đáp ứng công việc và không chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ.
  3. Thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động và phòng, chống tội phạm. Giữ mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để tranh thủ sự chỉ đạo và hỗ trợ Quỹ trong hoạt động.

                                                  NHNN Chi nhánh tỉnh Tây Ninh

WordPress Lightbox